1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Algemene voorwaarden (tos)

blocky12 vindt dit leuk.

Algemene voorwaarden (tos)

Inleidingtop

Algemene voorwaarden The Haunted Network

Artikel 1: Voorwaarden The Haunted Network Server
Artikel 2: Voorwaarden Server Regels
Artikel 3: Voorwaarden The Haunted Network Website
Artikel 4: Voorwaarden The Haunted Network Winkel


The Haunted Network, nader te noemen "THN"
Gebruiker van The Haunted Network, nader te noemen "speler"
Verkregen spelinhoud door een aankoop in de winkel, nader te noemen “content”
THN heeft het recht de voorwaarden eenzijdig aan te passen, zonder toestemming van een speler of derde.

Artikel 1: voorwaarden the haunted network servertop

Artikel 1: Voorwaarden The Haunted Network Server

a. Bij het weigeren van de algemene voorwaarden dient de speler de server te verlaten.

b. Bij overtreding van deze voorwaarden of regels zoals vermeld in Artikel 2 heeft elk staflid van THN het recht om de speler tijdelijk of permanent de toegang tot de server te ontzeggen, ongeacht de aankopen die gedaan zijn door de speler of ten behoeve van de speler en de daarbij horende verkregen voordelen op de server op THN. Over de tijdsduur van bans valt niet te discussiëren bij het overtreden van de regels van THN.

c. THN is niet verantwoordelijk te stellen voor het niet ten alle tijden bereikbaar houden van de server. 100% bereikbaarheid voor elke speler is het streven.

d. THN is niet verantwoordelijk te stellen voor het verliezen van content binnen THN hetzij op de website of in het spel Minecraft. Elk staflid van THN heeft het vermogen te handelen waar een oplossing mogelijk en/of nodig is, indien het verlies van content zich voordoet.

e. THN is eigenaar van alle content binnen THN en haar faciliteiten. THN behoudt het recht om elke creatie op THN en haar faciliteiten te publiceren, dupliceren, verwijderen of verplaatsen.

f. Door gebruik te maken van de faciliteiten van THN, ga je automatisch akkoord met de “Algemene Voorwaarden The Haunted Network”.

Artikel 2: voorwaarden server regelstop

Artikel 2: Voorwaarden Server regels

a. THN is een plek voor iedereen, ongeacht de persoonlijke verschillen. THN biedt het platform van entertainment, in ruil voor het volgen van de regels zoals vermeld in artikel 2b. Alle regels zoals vermeld in artikel 2b zijn van toepassing op de gehele server en dienen door elke speler nageleefd te worden. Bij het niet naleven van de server regels heeft elk staflid van THN het recht de speler te straffen. Alle straffen zijn op basis van een waarschuwing (indien van toepassing), maar niet exclusief voorafgaand door een mute (tijdelijke of permanente uitschakeling van de chat van de speler), een kick (directe verwijdering van de server, zonder verdere consequenties) of een ban (tijdelijke of permanente verbanning van de server.

b. De volgende regels zijn van toepassing op de gehele server en worden bestraft indien deze worden overtreden en bewijs geleverd is. De speler is verplicht zich aan de regels te houden aangegeven op de pagina https://hauntedmc.nl/regels.

Tevens volgt hier een lijst met verdere verboden.
Het is verboden om:

- De server te betreden met een beledigende naam. Dit is nader te bepalen door een staflid van THN. De speler kan gesommeerd worden om de naam te wijzigen om de toegang tot THN te behouden en dient daar gehoor aan te geven.

- Een taal te spreken anders dan Nederlands of Engels.

- Te schelden of vloeken. Zeker als het een disciminerende, racistische of seksistische uitspraak betreft.

- Het (technisch) functioneren van de server te belemmeren, bijvoorbeeld door het gebruik van DDos aanvallen.

- Een andere speler te beledigen of te kleineren. Hieronder wordt alles verstaan wat als beledigend ervaren kan worden.

- De speelervaring van een andere speler op een negatieve manier te beïnvloeden, nader te bepalen door een staflid van THN.

- Creaties van andere spelers binnen Minecraft te verwoesten, tenzij het een eigen creatie betreft of met toestemming van die speler. Dit wordt griefen genoemd.

- Te chatten met excessief gebruik van herhaling. Dit wordt spammen genoemd.

- Spelers naar plekken te lokken waar zij in het spel in gevaar kunnen komen, mits zij geen keuze hebben en/of het niet duidelijk is dat de speler zijn levens kan verliezen in het spel. Dit wordt deathtrap genoemd.

- Spelers aan te vallen op de plekken waar ze de wereld betreden. Dit wordt spawnkillen genoemd.

- Gebouwen te maken en berichten (signs) achter te laten die als ongepast worden gezien en als beledigend kunnen worden ervaren.

- De staf van THN respectloos te behandelen en hun oordelen met negatieve uitingen te beantwoorden.

- Andere spelers op te lichten met in-game content en oneerlijke handel te drijven op THN. Dit wordt over het algemeen scammen genoemd.

- Gebruik te maken van externe modificaties aan het spel Minecraft die een voordeel geven ten opzichte van spelers die dat niet hebben. Dit wordt hacken genoemd.

- Gebruik te maken van fouten in het spel Minecraft die een voordeel geven ten opzichte van spelers die dat niet hebben. Dit wordt glitchen genoemd.

- Reclame te maken op de server, zeker als staflid of eigenaar van een andere server. Dit kan tot verbanning van de gehele staf leiden. Wij adviseren daarom om geen IP, Domeinnaam of Servernaam door te geven op de server of op het forum om een ban te voorkomen.

- Een toegediende straf (ban, mute, etc.) te omzeilen en vervolgens alsnog gebruik te maken van de ontnomen rechten en privileges. Een IP-ban omzeilen is tevens wettelijk strafbaar.

- Gebruik te maken van meerdere accounts tegelijk om één account een voordeel te geven ten opzichte van andere spelers.

- THN te gebruiken als platform om eigen producten te verkopen. Accounts van Mojang en content verkregen uit de winkel vallen hier ook onder.


c. De regels zijn op alle spelers van toepassing, ongeacht de content die door donaties in de winkel of als gift van THN verkregen is.

d. De straffen die worden toegepast zijn:

- Een kick (directe verwijderen van de server, zonder verdere consequenties)

- Een mute (ontnemen van chatrechten, tijdelijk of permanent)

- Een ban (ontnemen van toegang tot de server, tijdelijk of permanent)

e. De staf van THN hanteert vaste gradaties en tijdsduur bij de toegepaste straffen. Deze zijn op de website van THN te vinden.

f. Om bezwaar te maken tegen het oordeel van een staflid, kan de bestrafte speler een ticket aanmaken via de support functie op de website van THN. Deze zal dan herbeoordeeld worden op basis van de motivatie achter de overtreding en/of tegenbewijs. Het aanvragen van een ticket is geen garantie dat de straf ongedaan gemaakt zal worden.

Artikel 3: voorwaarden the haunted network websitetop

Artikel 3: Voorwaarden The Haunted Network Website

a. De website is het portaal van THN, welke dient als bron van informatie, nieuwsbron en verzameling van community gerelateerde platformen. Spelers die zich bij de website geregistreerd hebben dienen zich ten alle tijde te gedragen.

b. Regels en richtlijnen staan op de website en het forum. Spelers worden geacht deze aandachtig door te lezen en te hanteren om te voorkomen dat zij de toegang tot THN ontnomen zullen worden.

c. De shoutbox is bedoeld om spelers met elkaar te laten communiceren buiten de server. Deze is niet bedoeld als reclamemedium, om bezwaar te maken tegen beslissingen van de THN staf, om andere spelers te beledigen of enige andere reden die hier aan gerelateerd is. De staf van THN kan de speler de chatrechten op de shoutbox ontnemen indien de speler zich niet volgens de normen van THN gedraagt.

d. De support functie op de website is bedoeld voor officiële zaken die niet op het forum opgelost kunnen worden. Dit zijn met name:

- Bezwaar tegen beslissingen van een THN staflid (oftewel een unban/unmute aanvraag)

- Directe vragen aan de staf van THN, met betrekking tot de gehele community

- Klachten met betrekking tot het handelen van THN

e. De staf van THN behoudt het recht om support tickets niet in behandeling te nemen c.q. te weigeren indien deze niet aan de voorwaarden voldoet, zoals vermeld in artikel 3d.

Artikel 4: voorwaarden the haunted network winkeltop

Artikel 4: Voorwaarden The Haunted Network Winkel

a. De winkel van THN is bedoeld om spelers extra content te verschaffen, welke het spel Minecraft uitbreiden en de THN ervaring versterken.

b. Elke aankoop die je doet, wordt o.a. gebruikt voor reclame en serveronderhoud, ten behoeve van de functionaliteiten van THN.

c. Directe ontvangst van de beloningen na de aankoop van een speler is geen garantie. Indien deze niet direct verkregen wordt, kan de speler contact opnemen met de staf van THN middels de website. Indien de speler dit niet doet, is deze zelf in gebreke.

d. Herroepen van de aankoop is mogelijk, maar het gevolg hiervan is een permanente ban. Dit betekent dat een speler niet meer welkom is op de servers van THN. Het terugvorderen of uitvoeren van een chargeback of storneren is niet mogelijk na de wettelijke periode van 14 dagen na de dag van aankoop in de winkel. Ook hier is het gevolg dat een speler de toegang tot de servers ontnomen zal worden.

e. Een volwassen speler (18+) of wettelijk voogd kan bezwaar maken tegen de beslissing vermeld in artikel 4d, door middel van een formele brief, gestuurd naar contact@haunted-mc.com .

Deze brief moet minimaal bevatten:

- Naam van de speler

- Naam van de speler in MineCraft

- Aard van de overtreding

- Reden van herroeping

- Handtekening van de speler of wettelijk voogd indien de speler jonger is dan 18 jaar.

Indien een formeel bezwaar één of meerdere onderdelen niet bevat, of als er mogelijk sprake is van valsheid in geschrifte, zal deze niet in behandeling genomen worden.

f. THN heeft altijd het recht de in de winkel verkregen content te wijzigen, zonder de speler te informeren of te compenseren.

g. Door een aankoop te doen in de winkel geef je aan dat je toestemming hebt van de wettige rekeninghouder en indien je jonger dan 18 jaar bent, toestemming hebt van je wettelijke ouders/voogd.

h. Verdere bepalingen zijn van kracht met betrekking tot de Nederlandse wetten die betrekking hebben op een aankoop bij een Nederlandse webwinkel. Deze zijn te vinden bij de algemene voorwaarden op de webpagina van de winkel van THN.